Call : +976-75113311

ШУУРХАЙ УДИРДЛАГА ХЯНАЛТЫН ТӨВ

Foto

ШУУРХАЙ УДИРДЛАГА ХЯНАЛТЫН ТӨВ

  • Шуурхай Удирдлага Хяналтын Төв нь 24 цагийн үйл ажиллагаатай ба объектод үүрэг гүйцэтгэж байгаа биет хяналт, гал хулгайн дохиоллын хяналтыг гүйцэтгэдэг.
  • Камер, дохиоллын системийн хяналтын үйлчилгээг  2-6 жилийн туршлагатай, сургалтад хамрагдсан хяналтын ажилтнууд 24 цагийн хугацаанд тасралтгүй гүйцэтгэдэг.
  • Шуурхай бүлгийн бие бүрэлдэхүүн нь 25-35 хүртэл насны бие бялдар, сэтгэл зүй, хууль эрх зүйн болон хамгаалалтын арга техникийг бүрэн эзэмшсэн алба хаагчдаас бүрдэх бөгөөд болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, мэргэжил арга зүйгээр хангах удирдлагын төвийн зохион байгуулалтад дор үйл ажиллагаа явуулдгаараа онцлог юм.
  • Гэрээт байгууллагуудад үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчдын ажлын гүйцэтгэлд хяналтын камер болон Guard management system –ээр хяналт хийж баримтжуулан, сар бүр алба хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэхэд ашиглаж байна.